Information in EnglishInformation in EnglishInformation en français
Información en españolInformationen in DeutschInformasjon på norsk

Siste utgave av Kjemi Daigitalversjon:

www.kjemidigital.no
 
 

Redaktør:

Lars Ole Ørjasæter


Nettsiden redigeres i samsvar med Redaktørplakaten
og Vær varsom-plakaten.

Utgiver:
Logo MO
Media Oslo AS
Boks 119 Manglerud
NO-0612 Oslo

Tlf. 23 15 85 00

Org.nr.
NO 958 168 799 MVA

 Abonner (RSS)

Positiv utvikling for papir, tre og kjemi

Norske industriledere melder om positiv utvikling i produksjonsvolumet, og utsiktene på kort sikt er gode, ifølge konjunkturbarometeret for 4. kvartal fra Statistisk sentralbyrå. Økt ordretilgang og høyere priser på eksportmarkedet var drivkraften bak denne fremgangen.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien.
Sammensatt konjunkturindikator for industrien.

Konjunkturbarometeret for 4. kvartal 2013 viser ytterligere vekst i industriproduksjonen. Større volumer hos produsenter av innsatsvarer var hovedårsaken til denne bedringen. Oppgangen var særlig sterk innenfor kjemiske råvarer samt papir- og papirvarer. Produksjonen av investeringsvarer fortsatte også å stige, men økningen var mer moderat enn på samme tid året før. Redusert aktivitet innenfor verftsindustrien bidro i stor grad til dette.

Sysselsettingsveksten stoppet opp etter mer enn to år med sammenhengende oppgang. Svakere økning i antallet nyansettelser innenfor produksjon av investeringsvarer kombinert med færre ansatte hos produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forklarer denne utflatingen.

Forbedret eksportmarked

Veksten i industriens ordrebeholdning tiltok mot slutten av kalenderåret. Høyere ordretilgang i eksportmarkedet var årsaken til dette. Bedret konkurranseevne som en følge av svakere kronekurs samt et mer positivt konjunkturbilde hos viktige handelspartnere forklarer denne bedringen. Svekkelsen av kronen har også hatt positiv innvirkning på eksportprisene som styrket seg i andre halvår etter en lengre periode med nedgang. Oppgangen i etterspørselen fra eksportmarkedet var sterkest for produsenter av innsatsvarer - og da særlig kjemiske råvarer. Andre næringer med kraftig bedring i markedsforholdene var dataindustri, elektrisk utstyrsindustri samt annen verkstedindustri.

Ordretilgangen fra hjemmemarkedet var om lag uendret i 4. kvartal. For produsenter av investeringsvarer viste imidlertid denne indikatoren en nedgang, og det var særlig verftsindustrien som bidro til dette.

Venter ytterligere bedring i 1. kvartal

Generelle utsikter på kort sikt, det vil si 1. kvartal 2014, vurderes som bedre. Forventninger om vekst i produksjonsvolum, ordretilgang og markedspriser underbygger denne oppfatningen, og færre industriledere oppga at svak etterspørsel i eksportmarkedet virket begrensende på produksjonen. Optimismen var sterkest blant produsenter av innsatsvarer.

Blant de enkelte næringer vurderer SSB utsiktene for trelast- og trevareindustrien som god, men med enkelte negative tegn. For papir- og papirvareindustrien er utsiktene gode, mens de for kjemiske råvarer er meget gode.

Lav kapasitetsutnyttingsgrad i industrien

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad ved utgangen av 4. kvartal 2013 beregnes til 79,6 prosent. Tallverdien ligger under det historiske gjennomsnittet til industrien. Lave nivåer for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer var årsaken til dette. For internasjonale sammenligninger av kapasitetsutnyttingsgraden henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.